Quỳnh châu toái viên

0
31

Quỳnh Châu Toái Viên

Tác Giả: Thiên Phàm Vũ Điệu

Thể loại: Nam nam sinh tử, ngược thân ngược tâm, nhất thụ nhất công (lúc đầu là nhất thụ đa công) HE

Tình trạng gốc: Hoàn

Tình Trạng edit: hoàn

Editor: Chương 1 -> Chương 32 do Dục Ca edit

Các chương sau sẽ do Nguyệt Mẫn tiến hành :3

Beta: Mèo Yuki :3

 [Văn án]

Thu Tử Ngộ là nhi tử  của gian thần.

Phụ thân đền tội sau lại nhận hết ngược đãi

Thượng thư Triệu Hi vẫn yêu mến Tử  Ngộ…….

*******

MỤC LỤC

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 1.

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 2

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 3

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 4

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 5

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 6

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 7

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 8

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 9

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 10

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 11

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 12

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 13

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 14

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 15

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 16

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 17

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 18

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 19

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 20

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 21

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 22

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 23

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 24

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 25

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 26

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 27

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 28

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 29

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 30

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 31

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 32

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 33

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 34

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 35

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 36

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 37

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 38

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 39

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 40

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 41

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 42

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 43

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 44

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 45

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 46

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 47

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 48

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 49

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 50

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 51

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 52

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 53

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 54

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 55

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 56

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 57

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 58

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 59

Quỳnh châu toái viên – CHƯƠNG 60 (HOÀN)

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI