Tam nhật triền miên | Ba ngày triền miên

0
84

Tam nhật triền miên

【 Tác giả】: Mặc Vũ Yên Dạ

【 Dịch 】: Lão Xung Tử

【 Thể loại 】: Cổ trang, giang hồ cung đình, mỹ cường, ngọt ngào, Cao H

【 Bản gốc 】: Hoàn (114 chương + 2 PN)

【 Tình trạng dịch 】: Hoàn

 

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – VĂN ÁN

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 1

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 2

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 3

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 4

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 5

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 6

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 7

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 8

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 9

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 10

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 11

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 12

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 13

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 14

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 15

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 16

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 17

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 18

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 19

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 20

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 21

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 22

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 23

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 24

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 25

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 26

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 27

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 28

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 29

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 30

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 31

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 32

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 33

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 34

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 35

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 36

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 37

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 38

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 39

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 40

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 41

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 42

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 43

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 44

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 45

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 46

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 47

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 48

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 49

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 50

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 51

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 52

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 53

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 54

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 55

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 56

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 57

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 58

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 59

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 60

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 61

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 62

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 63

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 64

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 65

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 66

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 67

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 68

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 69

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 70

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 71

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 72

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 73

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 74

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 75

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 76

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 77

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 78

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 79

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 80

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 81

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 82

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 83

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 84

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 85

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 86

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 87

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 88

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 89

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 90

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 91

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 92

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 93

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 94

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 95

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 96

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 97

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 98

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 99

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 100

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 101

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 102

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 103

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 104

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 105

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 106

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 107

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 108

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 109

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 110

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 111

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 112

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 113

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 114

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – PHIÊN NGOẠI 1

Tam nhật triền miên – TAM NHẬT TRIỀN MIÊN – PHIÊN NGOẠI 2

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI