Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương

0
106

《 Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương 》

Tác giả: Tửu Linh

Nguồn: Hủ giới.

Edit: Đời Đời Kiếp Kiếp (MMBNDDKK)

Tags: thiên tác chi hòa cung đình Hầu Tước, Vô logic Tiểu Bạch ngọt văn, chỉ đồ nhất nhạc,  cổ trang, cung đình, dưỡng thành, ngọt sủng, công xuyên việt

Couple: Phúc hắc ôn nhu công x Tiểu bạch đế vương thụ

Nhân vật chính: trẫm, nhiếp chính vương ┃ cái khác: bàn chỉ xuất phẩm

Văn án

Trẫm là Hoàng đế trẻ tuổi nhất Đại Triệu vương triều, tiểu hoàng thúc là nhiếp chính vương của trẫm.

Trẫm trước mười lăm tuổi thích nhất là tiểu hoàng thúc, bởi vì tiểu hoàng thúc vô cùng lợi hại, y đối trẫm rất tốt, biết rất nhiều thứ.

Trẫm sau mười lăm tuổi ghét nhất cũng là tiểu hoàng thúc, bởi vì tiểu hoàng thúc luôn nhìn chằm chằm ‘Long mông’ của trẫm.

Trẫm nhất định phải làm [ trọng âm ] điệu nhiếp chính vương!

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 1

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 2

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 3

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 4

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 5

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 6

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 7

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 8

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 9

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 10

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – BẢO VỆ: [TMXLNCV] CHƯƠNG 11

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 12

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 13

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 14

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 15

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 16

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 17

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 18

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 19

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 20

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 21

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 22

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 23

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 24

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 25

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 26

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 27

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 28

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 29

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 30

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 31

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 32

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 33

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 34

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 35

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 36

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 37

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 38

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 39

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 40

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 41

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 42

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 43

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 44

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 45

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 46

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 47

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 48

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 49

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 50

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 51

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 52

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 53

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 54

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 55

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 56

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – BẢO VỆ: [TMXLNCV] CHƯƠNG 57

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 58

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 59

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] CHƯƠNG 60

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] PHIÊN NGOẠI 1

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] PHIÊN NGOẠI 2

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] PHIÊN NGOẠI 3

Trẫm muốn xử lý nhiếp chính vương – [TMXLNCV] PHIÊN NGOẠI 4

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN

TRẢ LỜI