NP

Tổng hợp các bộ truyện đam mỹ (danmei/ dammy) hoàn và hay nhất thuộc thể loại NP – đa thụ đa công – nhất thu đa công – nhất công đa thụ – SM – điều giáo – cường thủ hào đoạt