Chú ái tinh không

0
179

Chú ái tinh không

 

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ

Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn

Thể loại: đam mỹ, trọng sinh, tương lai, cơ giáp, tinh tế, quân lữ văn, mỹ công x cường thụ, 1×1, HE

Editor: Nguyệt

Văn án:

Sống lại một lần, để sớm gặp được người ấy, Chung Thịnh thi vào trường quân đội Đệ nhất liên bang.

Đời trước, anh chỉ có thể lấy thân phận cấp dưới để nhìn theo bóng lưng người đó, giờ đây lại được kề vai sát cánh cùng người ấy với thân phận bạn học.

Anh vốn nghĩ đời này cũng sẽ lẳng lặng thích người ấy như trước, nhưng mà …

Vì sao ánh mắt trưởng quan nhìn anh lại kỳ quái như vậy?

Ngài Ariel …

Có chuyện gì mà phó quan tôi không biết sao?

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 01

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 02

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 03

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 04

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 05

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 06

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 07

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 08

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 09

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 10

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 11

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 12

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 13

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 14

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 15

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 16

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 17

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 18

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 19

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 20

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 21

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 22

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 23

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 24

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 25

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 26

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 27

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 28

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 29

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 30

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 31

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 32

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 33

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 34

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 35

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 36

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 37

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 38

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 39

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 40

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 41

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 42

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 43

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 44

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 45

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 46

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 47

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 48

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 49

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 50

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 51

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 52

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 53

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 54

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 55

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 56

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 57

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 58

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 59

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 60

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 61

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 62

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 63

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 64

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 65

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 66

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 67

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 68

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 69

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 70

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 71

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 72

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 73

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 74

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 75

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 76

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 77

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 78

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 79

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 80

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 81

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 82

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 83

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 84

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 85

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 86

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 87

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 88

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 89

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 90

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 91

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 92

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 93

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 94

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 95

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 96

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 97

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 98

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 99

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 100

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 101

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 102

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 103

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 104

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 105

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 106

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 107

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 108

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 109

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 110

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 111

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 112

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 113

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 114

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 115

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 116

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 117

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 118

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 119

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 120

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 121

Chú ái tinh không – BẢO VỆ: CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 122

Chú ái tinh không – BẢO VỆ: CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 123

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 124

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 125

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 126

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 127

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 128

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 129

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 130

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 131

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 132

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 133

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 134

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 135

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 136

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 137

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 138

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 139

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 140

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 141

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 142

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 143

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 144

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 145

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 146

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 147

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 148

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 149

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 150

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 151

Chú ái tinh không – BẢO VỆ: CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 152

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 153

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 154

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 155

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 156

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 157

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 158

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 159

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 160

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 161

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 162

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 163

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 164

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 165

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 166

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 167

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 168

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 169

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 170

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 171

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 172

Chú ái tinh không – BẢO VỆ: CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 173

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 174

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 175

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 176

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 177

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 178

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 179

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 180

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 181

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 182

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 183

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 184

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 185

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 186

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 187

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 188

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 189 + 190

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 191

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 192

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 193

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 194

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 195

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 196

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 197

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 198

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 199

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 200

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 201

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 202

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 203

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 204

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 205 + 206

Chú ái tinh không – BẢO VỆ: CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 207 + 208

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 209

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 210

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 211 + 212

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 213 + 214

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 215

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 216

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 217

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 218

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 219

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 220

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – CHƯƠNG 221

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – CHƯƠNG 222

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 223

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 224

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 225

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 226

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 227 + 228

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 229

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 230

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 231

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 232 + 233

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 234 + 235

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 236

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 237

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 238

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 239

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 240

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 241

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 242

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 243

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 244

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 245

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 246

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 247

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 248

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 249

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 250

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 251

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 252

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 253

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 254

Chú ái tinh không – BẢO VỆ: CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 255 + 256

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 257

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 258

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 259

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 260

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 261

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 262

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 263

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 264

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 265

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 266

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 267

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 268

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 269

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 270

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 271

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 272

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 273

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 274

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 275

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 276

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 277

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 278

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 279

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 280

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 281

Chú ái tinh không – CHÚ ÁI TINH KHÔNG – 282 283 [KẾT THÚC CHÍNH VĂN]

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here