Nhánh hồng thứ ba

0
125

Tác giả: Twentine

người dịch: idlehouse

bìa: Tâm Bùi Ánh

số chương:41

Nhân vật chính: Trần Tinh Trạch

nhân vật phối hợp:  Vưu Tiểu Lâm, Lục Hạo, Mễ Thịnh

thông tin liên quan:  chủ công

Đam mỹ + không sạch + tả thực giản dị  = cảnh báo.

 

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – GIỚI THIỆU

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 1

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 2

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 4

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 5

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 6

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 7

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA -CHƯƠNG 8

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 9

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 10

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 11

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 12

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 13

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 14

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 15

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 16

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 17

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 18

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 19

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 20

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 21

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 22

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 23

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 24

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 25

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 26

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 27

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 28

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 29

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 30

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 31

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 32

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 33

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 34

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 35

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 36

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 37

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 38

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 39

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 40

Nhánh Hồng Thứ Ba – NHÁNH HỒNG THỨ BA – CHƯƠNG 41 (KẾT)

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here