Nhị thế tổ và tình địch

0
62

Nhị thế tổ và tình địch

Tên gốc : Nhị thế tổ dữ tha đích tình địch

Tác giả: Lâm Dực Phong/domoto1987

Thể loại: Hiện đại , Đô thị sinh hoạt , Mỹ cường , Chính kịch, Mỹ nhân công, thiếu gia nhà giàu thụ, Tình địch biến tình nhân

Nhân vật: Lục Thành, Trương Ngọc Văn

Edit: Sam

Tình trạng: Hoàn ( 28 chương + n phiên ngoại )

 

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 1

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 2

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 3

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 4

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 5

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 6

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 7

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 8

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 9

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 10

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 11

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 12

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐICH – CHƯƠNG 13

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 14

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 15

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 16

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 17

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 18

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 19

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 20

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 21

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 22

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 23

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 24

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 25

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 26

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 27

Nhị thế tổ và tình địch – NHỊ THẾ TỔ VÀ TÌNH ĐỊCH – CHƯƠNG 28 [HOÀN CV]

FACEBOOK COMMENT


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here